Martijn Comes

The Great Wave

9–13 maart 18:30–00:00 | Teylers Museum, Spaarne 16

Martijn Comes is een Nederlandse componist die een bijzondere interesse heeft in het klankkarakter van verschillende muzikale tradities, met een bijzondere nadruk op elektro-akoestische compositie. Hij heeft muziek uitgevoerd en workshops gegeven in Europa en daarbuiten, was de mastering engineer voor onafhankelijke labels en artiesten, werkte samen met filmmaker Thomas Mohr en was een fervent curator van concerten en presentator van nationale radioshows op de Concertzender die zich richten op het promoten van innovatieve elektro-akoestische muziek en broadcast-art.

Zijn werk voor Carillon EANN ging in première in de St.-Bavokerk in Haarlem en werd in 2017 geselecteerd als openingsstuk van het prestigieuze festival LE GUESS WHO. Daarna maakte hij in opdracht van het Gaudeamus Festival MOTHER, een stuk voor het carillon van de Utrechtse Dom. Radiance, Time, voor carillon, tape en electronica, ging in 2019 in première in opdracht van het Rewire festival.

Zijn compositie voor GOLF-gevels heet The Great Wave. In 1639 sloot Japan zijn grenzen en scheidde zich af van de buitenwereld. Buitenlanders werden verdreven, de westerse cultuur werd verboden en het binnenkomen of verlaten van Japan werd bestraft met de dood. Het iconische De Grote Golf bij Kanagawa van de Japanse kunstenaar Hokusai ontstond rond 1830 in een tijd dat de rest van de wereld geïndustrialiseerd was en de Japanners bezorgd waren over buitenlandse invasies. Behalve dat het een plaats was voor religieuze bedevaarten, was de berg Fuji die erop was afgebeeld een belangrijk symbool van kracht en stabiliteit in Japan, dat nog geïsoleerd was en omgeven door zijn eigen tradities en cultuur.
Hoewel de Japanse grenzen officieel waren gesloten, mochten de Nederlanders twee koopvaardijschepen per jaar krijgen. Hokusai kreeg Nederlandse landschapsscènes te zien die een grote invloed zouden hebben op zijn werk. Hokusai experimenteert met een lage horizon, typisch voor Nederlandse landschappen, waardoor het een element van dynamiek krijgt door de beweging van de golf, die tweederde van het beeld omvat. Hokusai had na zijn 70e (een tijd van wedergeboorte in Japan) een tijdje met Europees perspectief gewerkt en zou met De Grote Golf het diepe perspectief tot een ultiem einde brengen, met de berg Fuji, de ster van de serie en het hoogste punt van Japan, overschaduwd door de enorme golf op de voorgrond, waarvan het schuim als de sneeuw op de berg wordt. Wanneer de grote golf breekt, is het hetzelfde schuim dat onheilspellende, klauwachtige figuren maakt. De Grote Golf vangt perfect de energie van het moment net voordat een enorme golf neerstort op de kwetsbare boten beneden. De belichaming van Hokusai’s overtuiging dat kunst een eigen leven heeft, een levenskracht. De golf zou het onvermijdelijke einde betekenen van de heerschappij van de shogun en daarmee het einde van het isolement van Japan.

In het werk van Comes speelt de voortdurende strijd tussen vastheid, aarde, traditie en het voortdurende gevaar van nieuwe invloeden, innovatie, water, wat uiteindelijk vernieuwing betekent, al jaren een rol.

The Great Wave off Kanagawa, by Katsushika Hokusai

Martijn Comes is a Dutch composer who has a special interest in sound character in various musical traditions, with a special gravity towards electroacoustic composition. He has performed music and held workshops in Europe and beyond, has been the mastering engineer for independent labels and artists, worked with filmmaker Thomas Mohr, and has been an avid curator of concerts and host of national radio shows on the Concertzender that focus on promoting innovative electro-acoustics and broadcast-art.

His work for Carillon EANN was premiered at the St Bavo Church in Haarlem, and was selected as the opening piece of the prestigious LE GUESS WHO festival in 2017. After this he was commissioned by the Gaudeamus Festival to write MOTHER, a piece for the Dom church Carillon in Utrecht. Radiance, Time for carillon, tape and electronics was premiered in 2019 as a commission from the Rewire festival.

His composition for GOLF-gevels is called The Great Wave. In 1639 Japan closed its borders and separated itself from the outside world. Foreigners were expelled, Western culture was banned, and entering or leaving Japan was punishable by death. The iconic The Great Wave off Kanagawa by the Japanese artist Hokusai was created around 1830 at a time when the rest of the world was industrialized and the Japanese were concerned about foreign invasions. In addition to being a place for religious pilgrimages, the Fuji mountain depicted in it was seen as an important symbol of strength and stability in Japan, which was still isolated and surrounded by its own traditions and culture. Although Japan’s borders were officially closed, the Dutch were allowed two merchant ships a year. This was how Hokusai got to see Dutch landscape scenes that would have a major influence on his work. Hokusai experiments with a low horizon, typical of Dutch landscapes, which gives it an element of dynamism through the movement of the wave, which takes up two-thirds of the image. Hokusai had worked with European perspective for a while after his 70th (a time of rebirth in Japan) and would bring the deep perspective to an ultimate conclusion with The Great Wave, with Mount Fuji, the star of the series and the highest point in Japan, shadowed by the huge wave in the foreground, which foam becomes the snow on the mountain. When the big wave breaks, it’s the same foam that makes ominous, claw-like figures. The Great Wave perfectly captures the energy of the moment just before a huge wave crashes down onto the fragile boats below. The embodiment of Hokusai’s belief that art has a life of its own, a life force. The wave would mean the inevitable end of shogunal rule and thus the end of Japan’s isolation.

In Comes’ work, the continuous struggle between solidity, earth, tradition, and the continuous danger of new influences, innovation, water, which ultimately means renewal, has played a role for years.

Website:
http://immovablesubstance.com